โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะรัง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็ปไซค์ ของหน่วยงานทุกท่าน

ข้อมูลด้านบุคลากร


1.4 ข้อมูลด้านสุขภาพ ( บุคลากร  อสม. กสค. ศสมช. ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ )
              บุคลากรสาธารณสุข  จำนวน 10 คน และลูกจ้าง จำนวน 2 คน


                
                1. ตำแหน่งของบุคลากร

                     2. วุฒิการศึกษาของบุคลากร


                      3. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลยะรัง
                           บ้านกรือเซะ จำนวน อสม. 8 คน
                           บ้านยือแร     จำนวน อสม. 5 คน
                           บ้านบินยาลีมอ  จำนวน อสม. 21 คน
                           บ้านปายอเมาะซูเม็ง จำนวน อสม.11. คน
                           บ้านพงสตา จำนวน อสม. 12  คน
                           บ้านต้นทุเรียน จำนวน อสม. 9 คน
  รวม 66คน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น