โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะรัง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็ปไซค์ ของหน่วยงานทุกท่าน

ข้อมูลทั่วไป
               1.1 ด้านภูมิศาสตร์ ( อาณาเขต  สภาพพื้นที่  ทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งน้ำ   เป็นต้น)
ตำบลยะรังเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา สวนยางและสวนผสม การคมนาคมสะดวก เพราะเป็น
พื้นที่เขตเทศบาล  มีถนนลาดยางตลอดทุกสาย 
สภาพทางสังคม   ลักษณะการอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น   และมีความสัมพันธ์กันอย่างเครือญาติ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  พึ่งพาอาศัยกัน
สภาพทางเศรษฐกิจ  ประชาชนส่วนใหญ่จะมีฐานะปานกลาง  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร
ทำนา สวนยาง และสวนผลไม้  และมีการค้าขายและทำธุรกิจเกี่ยวกับลูกหยีในหลายครอบครัว ซึ่งเป็นผลิต
ภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของตำบล  และยังมีประชาชนที่อาศัยในพื้นที่มีอาชีพข้าราชการและรับจ้างในหลายครอบครัว
1.2 ด้านปกครอง ( จำนวนหมู่บ้าน ประชากร  ครัวเรือน อาชีพ  รายได้  )
สภาพการปกครองของชุมชนโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้การปกครองของสำนักงานเทศบาลตำบลยะรัง และองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยแบ่งเขตการปกครองที่ชัดเจน และมีองค์กรต่าง ๆ คอยช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ เช่น โรงเรียน สาธารณสุข กลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ  อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำศาสนา โต๊ะอีหม่าม คอเต็บ และบีลาล
สภาพทางเศรษฐกิจ  ประชาชนส่วนใหญ่จะมีฐานะปานกลาง  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร
ทำนา สวนยาง และสวนผลไม้  และมีการค้าขายและทำธุรกิจเกี่ยวกับลูกหยีในหลายครอบครัว ซึ่งเป็นผลิต
ภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของตำบล  และยังมีประชาชนที่อาศัยในพื้นที่มีอาชีพข้าราชการและรับจ้างในหลายครอบครัว
ลักษณะการอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น   และมีความสัมพันธ์กันอย่างเครือญาติ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  พึ่งพาอาศัยกัน

จำนวนหลังคาเรือนและประชากร จำแนกรายหมู่บ้าน ต.ยะรัง อ.ยะรัง ปี 2555


หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ครอบครัว
หลังคา
( เรือน )
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านกรือเซะ
178
173
670
681
1,351
2
บ้านยือแร
72
70
249
258
507
3
บ้านบินยาลีมอ
548
542
1,630
1,654
2,384
4
บ้านปายอเมาะซูเม็ง
214
213
778
856
1,634
5
บ้านพงสตา
402
398
1,324
1,400
2,724
6
บ้านต้นทุเรียน
268
266
896
952
1,848

รวม
1,681
1,662
5,547
5,801
11,348
1.3 ด้านสังคม ( โรงเรียน  สถานีตำรวจ วัด กลุ่มสังคม  ทุนทางสังคม )
         สถานศึกษาในตำบลยะรัง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียน (เขตองค์การบริหารตำบลยะรัง)
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยะรัง (เขตเทศบาลตำบลยะรัง)
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสานวิทยามูลนิธิ ซึ่งเอกชนเป็นผู้ก่อตั้ง เป็นการสอนทั้งภาคสามัญและศาสนา
 โรงเรียนประถมศึกษา
            1.โรงเรียนบ้านยะรัง (เขตเทศบาลตำบลยะรัง)
            2.โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา (เขตองค์การบริหารตำบลยะรัง)
            3.โรงเรียนบ้านกรือเซะ (เขตองค์การบริหารตำบลยะรัง)
            4.โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน (เขตองค์การบริหารตำบลยะรัง)
               โรงเรียนมัธยมศึกษา
1.โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนทั้งภาคสามัญและศาสนา
              2.โรงเรียนสันติวิทยา
              3.โรงเรียนพิทักศาสน์วิทยา
 ตำบลยะรังมีสถานีตำรวจภูธร 1 แห่ง  วัด 1 แห่ง  มัสยิด  7 แห่ง 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น