โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะรัง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็ปไซค์ ของหน่วยงานทุกท่าน

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ภาคประชาสังคมจัดทำโครงการด้านสุขภาวะ

ภาคประชาสังคมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สสส. เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่

                        วันที่ 8  ธันวาคม  2557 เปิดตัวโครงการ ทุกภาคส่วนคืนข้อมูล
                             ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมปี 2557

                                               โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง
                                                    โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน