โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะรัง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็ปไซค์ ของหน่วยงานทุกท่าน

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี ๕๖

การอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่ิองปากเด็กก่อนปฐมวัย 
การอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวานโครงการใกล้บ้านใกล้ใจตรวจมะเร็งปากมดลูก
วันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖